Soubory cookies

Cookies - V současné době využíváme jen Cookies nezbytné pro fungování webu, které umožnují základní funkcionalitu webu jako jeho procházení nebo přihlašování uživatelů. 

Nastavení soukromí - tady můžete vidět, jaké cookies máte nastaveny. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Tyto cookies v současnosti nepoužíváme: 

 • Analytické cookies 

Umožnují vylepšit stránky podle toho, jak je používáte

 • Cookies pro remarketing

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

 • Google Analytics a Google Ads

Používá analytické i marketingové cookies.

 

Osobní údaje (viz všeobecné obchodní podmínky)

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

7.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

7.3 Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

7.4 Prodávající dále poučuje kupujícího o tom, že:

 1. může prodávajícího kdykoliv kontaktovat na uvedené adrese nebo e-mailové adrese, uvedených v čl. 1.1;
 2. osobní údaje zpracovává přímo prodávající, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro prodávajícího takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými prodávající uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů;
 3. osobní údaje bude prodávající zpracovávat z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a dále pro účely splnění kupní smlouvy, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dále pro účely splnění právních povinností, které se na prodávajícího vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů a zákona č. 253/2008 Sb., a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, a dále pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 4. příjemci osobních údajů budou pouze třetí osoby, které prodávající použije v souvislosti s plněním svých závazků vůči kupujícímu z titulu kupní smlouvy, zejména poskytovatelé údržby informačního systému prodávajícího a další příjemci dle potřeb a pokynů kupujícího. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro prodávajícího. Aktuální seznam zpracovatelů zašle prodávající kupujícímu na jeho žádost na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu;
 5. osobní údaje bude prodávající uchovávat jen po dobu po dobu platnosti kupní smlouvy a po jejím skončení po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy upravujícími archivaci účetních dokladů;
 6. kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá. Kupující má dále právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
 7. pokud je zpracování založeno na souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, má kupující právo zcela nebo částečně odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího. Ode dne, kdy bude odvolání souhlasu oznámeno prodávajícímu, může prodávající zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany svých práv a právních nároků;
 8. kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno GDPR;
 9. pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má kupující právo požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
 10. poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v písm. c) je smluvním požadavkem prodávajícího, kterému nebyl kupující povinen vyhovět, přičemž v takovém případě by s ním nebyla uzavřena kupní smlouva, uvedená v písm. c);
 11. více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276);

7.5 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů o jeho osobě a nákupech.

7.6 Ustanovení čl. 7.3 a 7.4 se nevztahují na zpracování osobních údajů kupujících, kteří jsou právnickými osobami.